ฐานข้อมูล ProQuest ขึ้น loading

Q: ใช้ฐานข้อมูล ProQuest แล้วขึ้น loading ตลอดค้นข้อมูลไม่ได้

A: เนื่องด้วยการใช้เว็บ VPN จะมีปัญหากับการใช้งานฐานข้อมูลของ ProQuest

จึงขอแนะนำให้ใช้งานแบบ VPN   Client ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ติดตั้ง

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.it.chula.ac.th/cunet_vpn_service 

 

โฆษณา