ขนาดและชนิดของไฟล์ที่รองรับ

Q: Turnitin รองรับไฟล์ขนาดเท่าไหร่และไฟล์ชนิดใดบ้างที่ส่งตรวจได้

A:  Turmitin รองรับไฟล์ได้หลายชนิด ดังนี้

ขนาดไฟล์

 • ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB
 • ไฟล์ต้องมีจำนวนคำอย่างน้อย 20 คำ
 • มีความยาวไม่เกิน 400 หน้า

ชนิดของไฟล์ที่รองรับ

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • WordPerfect
 • PostScript
 • PDF
 • HTML
 • RTF
 • OpenOffice (ODT)
 • Hangul (HWP)
 • Google Docs
 • plain text