การเลือกภาษา

Q: หน้าเว็บขึ้นให้เลือกภาษา ควรเลือกเป็นภาษาใด

A: การเลือกภาษา (Choose Your Site) สำหรับโปรแกรม Turnitin ที่ทางจุฬาฯ บอกรับนั้น

ให้เลือกเป็น (English United States & Canada)  หากเลือกเป็นภาษาอื่นจะ login ไม่สำเร็จ

 

2014-10-13_155917