อีเมลจุฬาฯ

Q. ไม่มีอีเมลจุฬาฯ ทำอย่างไร

A: นิสิต และ บุคคลากรของจุฬาฯ จะมีพื้นที่ีอีเมลส่วนบุคลของจุฬาฯ ออกโดยสำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หากไม่ทราบอีเมลของตนเอง ติดต่
อที่ สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้
โดยตรง
** นิสิตจะทราบอีเมลของตัวเองได้อย่างไร : http://www.it.chula.ac.th/th/faq-questions-inline#faq-page-8