สร้างรูปแบบบรรณานุกรมเอง

Q. สร้างรูปแบบบรรณานุกรมได้เองหรือไม่ 

A. สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ
1. ปรับปรุงจากรูปแบบที่ EndNote มีให้ โดยเลือกรูปแบบที่ใกล้กับรูปแบบที่ต้องการใช้งานมากที่สุด มีขั้นตอนดังนี้
ที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกรูปบแบบบรรณานุกรมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ต้องการใช้งานก่อน
จากนั้นไปที่เมนู Edit ==> Output Styles ==> Edit “….”  จากนั้นด้านซ้ายมือดูส่วนของ
Bibliography คลิกเลือกที่ Templete จากนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบตามต้องการ เมื่อเปลี่ยนรูปแบบ
เรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่เครื่องหมาย x มุมขวาบนเพื่อบันทึกรูปแบบไว้ใช้งาน
 2. สร้างรูปแบบบรรณานุกรมขึ้นใหม่มีขั้นตอนดังนี้
     ที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกรูปบแบบบรรณานุกรมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ต้องการใช้งานก่อน
จากนั้นไปที่เมนู Edit ==> Output Styles ==>
 News Style
     ที่ 
Bibliography เลือก Templete แล้วสร้างรูปแบบบรรณานุกรมใหม่ตามต้องการ ตามลักษณะ
ของเอกสารแต่ละประเภท เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่เครื่องหมาย
x มุมขวาบนเพื่อบันทึกรูปแบบไว้ใช้งาน
Advertisements