การแสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่ม

Q : ต้องการให้แสดงการอ้างอิงเฉพาะส่วนของบรรณานุกรมท้ายเล่ม ในเนื้อหาไม่ต้องแสดงทำอย่างไร

A : การแทรกการอ้างอิงตามปกติแล้วจะแทรกให้ทั้งสองส่วนคือ ในเนื้อหาและบรรณานุกรมท้ายเล่ม

หากต้องการให้แสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่มให้ใช้วิธี insert citation ตามปกติแล้วตั้งค่าดังนี้

Show Only Bib

 

 

1. ไปที่เมนู Edit & Manage Citation(s) จะพบ pop up ตามภาพ

2. ที่ Formatting ให้เลือกเป็น Show only in Bibliography

3. คลิกปุ่ม OK ระบบจะแสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่ม

**ต้องทำทุกรายการที่ต้องการให้แสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่ม