การอ้างแบบขึ้นต้นประโยค

Q: ต้องการแทรกรายการอ้างอิงแบบขึ้นต้นประโยคทำอย่างไร ?

A: สามารถทำได้โดย

  1. Insert Citation ที่ตำแหน่งต้นประโยคตามวิธีการปกติ
  2. ที่โปรแกรม Microsoft Word คลิกที่แถบ EndNote แล้วเลือกที่ Edit & Manage Citation(s)
  3. ที่ช่อง Formatting เลือกเป็น Display as: Author (year) จากนั้นคลิกปุ่ม OK ดังภาพ

2015-09-30_143821