การอ้างอิงแบบ Footnote

Q: ต้องการใช้การอ้างอิงแบบ  Footnote ทำได้อย่างไร

A: วิธีแก้ไข ต้องใช้การ Insert Foonote จากโปรแกรม Word และเลือกรูปแบบการอ้างเป็นแบบ Footnote ทำได้ดังนี้

– ที่โปรแกรม MS-Word เลือกริบบอน EndNote เลือกใช้รูปแบบการอ้างเป็น Chicago 16th Footnote

– จากนั้นไปที่ริบบอน References คลิก Insert Footnote ระบบจะทำการแทรก Footnote ให้

– ที่โปรแกรม EndNote เลือกรายการที่ต้องการอ้างอิงแล้วใช้วิธี  insert citation

Advertisements