ไม่พบแถบเครื่องมือใน Microsoft Word (1)

 Q. ติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่พบแถบเครื่องมือใน Microsoft Word ทำอย่างไร

A. MS-Word 2010 เปิดโปรแกรม MS-Word 2010 ที่เมนู  File ==> ด้านซ้ายเลือก  Options

คลิกที่ Add Ins ที่ช่อง Manage เลือก Disables Items จากนั้น Click ปุ่ม Go

จะพบรายการที่ถูก Disable อยู่ ให้คลิกที่รายการแล้วกดที่ปุ่ม Enable จากนั้นปิดโปรแกรม MS-Word

 

MS-Word 2007 เปิดโปรแกรม MS-Word 2007 ที่ปุ่ม Microsost office มุมซ้ายบนเลือก Word Options

คลิกที่ Add Ins ที่ช่อง Manage เลือก Disables Items จากนั้น Click ปุ่ม Go

จะพบรายการที่ถูก Disable อยู่ ให้คลิกที่รายการแล้วกดที่ปุ่ม Enable จากนั้นปิดโปรแกรม MS-Word

 

MS-Word 2003 เปิดโปรแกรม MS-Word 2003 ที่เมนู Help ==> About Microsoft Office Word
คลิกที่ปุ่ม Disabled Items… คลิกเลือก EndNote แล้วคลิก Enable