รายการภาษาไทยขึ้นก่อน (2)

Q: ต้องการจัดกลุ่มรายการอ้างอิงภาษาไทยให้แสดงก่อนรายการภาษาอังกฤษทำอย่างไร

A: การจัดกลุ่มรายการอ้างอิงแยกตามภาษาทำได้ดังนี้

1.ดำเนินการแทรกรายการอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อนทั้งเล่ม ดังตัวอย่าง

1

 

2. ในโปรแกรม Ms-Word เลือก Ribbon ของ EndNote คลิกที่ “Cetegorize References” จากนั้นเลือก “Configure Categories”

5

 

3. สร้างกลุ่มรายการอ้างอิงโดยที่ Category Headings เปลี่ยนชื่อที่ “Primary Source” เป็น “ภาษาไทย” และ “Secondary Source” เป็นภาษาอังกฤษ

6

 

4. นำรายการอ้างอิงใส่ตาม Category Headings ที่ตั้งไว้ โดยลากรายการอ้างอิงภาษาไทยใส่ Category ภาษาไทย และลากรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษใส่ Category ภาษาอังกฤษ

7

 

5. ระบบจะจัดกลุ่มรายการอ้างอิง ดังภาพ

 

8