รายการภาษาไทยขึ้นก่อน (1)

Q: จะแก้ไขให้รายการอ้างอิงภาษาไทยแสดงก่อนรายการภาษาอังกฤษได้อย่างไร

A: โดยปกติการจัดบรรณานุกกรมท้ายเล่มระบบของ EndNote จะแสดงรายการภาษาอังกฤษขึ้นก่อนรายการภาษาไทย แต่หากต้องการแก้ไขให้แสดงรายการภาษาไทยขึ้นมาก่อนสามารถทำได้โดย

1. ทำการแทรกการอ้างอิงตามปกติแนะนำให้ทำให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อน ดังภาพ

 

2.ทำแถบดำคลุมรายการภาษาอังกฤษทั้งหมด

2

 

3.ลากรายการภาษาอังกฤษมาวางต่อท้ายรายการภาษาไทย ดังภาพ

3

4. กด Enter 1 ครั้ง เพื่อให้ส่วนของรายการภาษาอังกฤษลงมาจัดเรียงอยู่ด้านล่าง รายการจะจัดเรียงภาษาไทยมาก่อนภาษาอังกฤษดังภาพ

4