ฟ้อนต์ภาษาไทยเรียงตัวอักษรสลับที่

Q:  เมื่อ insert citation ในโปรแกรม Microsoft Word พบว่าฟ้อนต์ภาษาไทยเรียงตัวอักษรสลับที่ทำอย่างไร?

A: เกิดจากการเลือกภาษา สามารถแก้ไขได้โดย

สังเกตที่ตัวสลับภาษาด้านล่างว่าได้เลือกเป็นภาษาไทยไว้หรือไม่

หากไม่ได้เลือกภาษาไทยไว้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยดังภาพ

fontเรียงผิด